Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

Właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  (tj. PUK Sp. z o.o.) zobowiązany jest zlokalizować miejsce gromadzenia odpadów komunalnych (miejsce posadowienia pojemników i worków na odpady):

  • w obrębie własnej nieruchomości,
  • zapewniając dojazd do tego miejsca z drogi publicznej oraz możliwość odbioru odpadów,
  • na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zasady te dotyczą:

  • pojemników i worków na odpady zmieszane,
  • pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
  • worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych,
  • pojemników i worków (tzw. BIG-BAG) na odpady remontowe,
  • odpadów wielkogabarytowych.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI
W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników na innej, np. na sąsiedniej nieruchomości – pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Zasady korzystania z cudzej nieruchomości reguluje umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW W PASIE DROGOWYM
W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do lokalizacji pojemników na terenie własnej lub sąsiedniej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma możliwość zwrócenia się do zarządcy drogi publicznej o udostępnienie pasa drogowego.
Uzyskanie takiej zgody jest uwarunkowane przepisami art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.  z 2013r. poz. 260 i 843) i może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, obwarowanej obowiązkowymi opłatami za zajęcie pasa drogowego.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasach drogowych czynności, które mogą powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Każde stwierdzone posadowienie pojemnika w pasie drogowym bez uzyskania zgody stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

WYSTAWIENIE POJEMNIKÓW LUB WORKÓW PRZED POSESJĘ
W celu umożliwienia odbioru odpadów z nieruchomości, właściciel nieruchomości ma prawo wystawić pojemnik lub worek z odpadami przed posesję. Aby nie naruszyć obowiązujących zasad, takie przekazanie do odbioru odpadów musi nastąpić w momencie odbioru odpadów, tj. w dniu wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w na stronach internetowych PUK Sp. z o.o. i Urzędów Miast.

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com